Bouwmanagement

Ook na de planvoorbereiding kan B&U een toegevoegde waarde voor uw project vormen. B&U kan namelijk ook de aanbesteding (of elke andere wijze van contractvorming) verzorgen en het hele project verder begeleiden en coördineren. Door intensieve communicatie en duidelijke afspraken met alle betrokken partijen, staan wij garant voor een vlot en voordelig verloop van elk bouwproject.
B&U leidt bijvoorbeeld de bouwvergaderingen of vertegenwoordigen onze opdrachtgever daarin. Alle gemaakte afspraken worden schriftelijk bevestigd en vervolgens bewaakt B&U de kwaliteit, planning en het budget.
De kwaliteit wordt mede bewaakt door het bouwtoezicht. Hierbij ligt het accent op het beoordelen van de kwaliteit van het door de uitvoerende partijen op basis van de contractstukken te realiseren werk.
De uitvoering wordt contractueel afgesloten met de opname van het gerealiseerde werk. Wij leggen dit vast in een proces-verbaal van oplevering.